Avatud T-N 10:00-16:00
Advokaadibüroo Ruus & VesoAdvokaadibüroo Ruus & VesoAdvokaadibüroo Ruus & Veso
+372 666 26 99
Kaupmehe tn 10-11, 10114 Tallinn
Advokaadibüroo Ruus & VesoAdvokaadibüroo Ruus & VesoAdvokaadibüroo Ruus & Veso

Teenused

äriõigus

Lepinguõigus

Advokaadibüroo Ruus & Veso omab pikaajalist kogemust erinevate valdkondade ettevõtete ühinemiste ja omandamiste nõustamisel ja korraldamisel. Oleme nõustanud muuhulgas hotellindusega, kasiinodega, tootmise, kaubanduse ja meediaga tegelevate ettevõtete ühinemisi ja omandamisi.  

Nõustame Teid äriühingute  ühinemise ja omandamise, jagunemise, ümberkujundamise ja restruktureerimise valdkonnas ning anname nõu ettevõtete struktuuri loomisel. Koostame vajaliku dokumentatsiooni ning nõustame Teid tehingu läbirääkimistel kui ka tehingu edukal lõpule viimisel.

Äriõigus-hall

Äriõigus

Eduka ning järjepideva äri aluseks on õige ja korrektne äriühingu asjaajamis- ja dokumentatsioonikorraldus. Advokaadibüroo Ruus & Veso osutab Teile mitmekülgset õigusabi äriühingute asutamisel, juhtimisel ning äriühingutega seonduvate dokumentide koostamisel. Koostame just Teie äritegevuse jaoks vajalikud dokumendid äriühingu tegevuse korraldamisel ning vajadusel esindame Teid ametiasutustes või äriühingust tulenevates vaidlustes.

Ühinguõigusega seonduvalt pakume Teile abi järgmistes valdkondades: 

  • äriühingute ja filiaalide asutamine ning selleks vajalike dokumentide koostamine
  • juhtorganite ja nende liikmete õigused, kohustused ja vastutus, juhtorganite liikmete lepingud ja juhtorganite liikmetega seotud vaidlused
  • nõustamine seoses osanike ja aktsionäride õiguste teostamisega, osanike- ja aktsionäridevahelised lepingud ja vaidlused
  • juhatuse liikmete nimetamine, tagasikutsumine, äriühingu osa- või aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, juhtorganite koosolekute läbiviimine ning selleks vajalike dokumentide koostamine (juhatuse otsused, nõukogu otsused, osanike/aktsionäride otsused, kannete tegemine äriregistrisse ja Eesti väärtpaberite registrisse)
  • ettevõtte likvideerimine
äriõigus

Ettevõtte ühinemised ja omandamised (M&A)

Advokaadibüroo Ruus & Veso omab pikaajalist kogemust erinevate valdkondade ettevõtete ühinemiste ja omandamiste nõustamisel ja korraldamisel. Oleme nõustanud muuhulgas hotellindusega, kasiinodega, tootmise, kaubanduse ja meediaga tegelevate ettevõtete ühinemisi ja omandamisi.  

Nõustame Teid äriühingute  ühinemise ja omandamise, jagunemise, ümberkujundamise ja restruktureerimise valdkonnas ning anname nõu ettevõtete struktuuri loomisel. Koostame vajaliku dokumentatsiooni ning nõustame Teid tehingu läbirääkimistel kui ka tehingu edukal lõpule viimisel.

Kinnisvaraõigus-hall

Kinnisvaraõigus

Advokaadibürool Ruus & Veso on pikaajaline ja laialdane kogemus kinnisavaraga ning piiratud asjaõigustega (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus) seonduvates küsimustes õigusabi osutamisel. Nõustame kliente kinnisasjade omandamisel, jagamisel, üürimisel, rentimisel, kaasomandi lõpetamisel ja võõrandamisel, piiratud asjaõigustega koormamisel, planeerimis- ja ehitusprotsessis,  ehitusega seonduvate lubade ja kooskõlastuste hankimisel.

Oleme edukalt esindanud kliente kinnisvaraõiguse alastes kohtuvaidlustes. Advokaadibüroo Ruus & Veso advokaadid on nõustanud kliente suurte ehitusprojektide teostamiseks vajalike projekteerimis-, järelevalve- ja ehituslepingute koostamisel.

Riigihanked

Riigihanked

Advokaadibüroo Ruus & Veso omab pikaajalist ja laiapõhjalist kogemust pakkumuste ja hankedokumentatsiooni koostamisel ning riigihanke läbiviimisel. Nõustame kliente kõigis riigihankemenetluse etappides ja vaidluste lahendamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtus.

Haldusõigus-hall

Haldusõigus

Advokaadibüroo Ruus & Veso nõustab oma igapäevases tegevuses mitmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi haldusaktide väljaandmisel, haldusaktide õiguspärasuse üle järelevalve teostamisel. Samuti on meil laiapõhjaline kogemus haldusmenetluses efektiivse asjaajamise korraldamisel ning õigusvastaste haldusaktide vaidlustamisel.

Oleme esindanud edukalt kliente mitmetes pretsedenti loovates halduskohtuvaidlustes. Koostame kaebusi haldusaktide ja -toimingute vaidlustamiseks ning esindame Teid kohtuvälises haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses kõikides kohtuinstantsides.

Looduskaitse-ja-metsandus

Looduskaitse ja metsandus

Nõustame kliente ja kaitseme nende õigusi looduskaitse ja metsandusega seonduvates valdkondades. Omame laialdast kogemust maaomanike õiguste kaitsel kaitsealade moodustamisel, püsielupaikade kaitserežiimi kohaldamisest ning hüvitiste taotlemisel looduskaitseliste piirangute talumise eest.

Looduskaitse puhul on oluline järgida ja tagada, et looduskaitse toimuks eesmärgipäraselt, efektiivselt ning maaomanike õigus omandiõigust põhjendamatult kahjustamata. Nõustame kliente raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimisel ja sellega seotud vaidluste lahendamisel. Oleme MTÜ Eesti Erametsaliit ja SA Erametsakeskus pikaajaline koostööpartner looduskaitse ja metsaga seotud küsimuste lahendamisel. 

Maksuõigus-hall

Maksuõigus

Advokaadibüroo Ruus & Veso omab pikaajalist ja laiapõhjalist kogemust maksuõiguse valdkonnas. Oleme olnud edukad maksuvaidluste lahendamisel Maksu- ja Tolliametis kui ka kohtus. Maksuvaidluste lahendamisel oleme aidanud kujundada õigusmaastikku vastutusotsuse, maksuotsuse aegumise, kui ka maksualase tehingu tegeliku sisu hindamise alal.

Nõustame kliente maksude optimeerime alaselt, kui ka maksuvaidluste lahendamisel Maksu- ja Tolliametiks ning halduskohtus.

Ehitus-ja-planeerimisõigus

Ehitus- ja planeerimisõigus

Advokaadibüroo Ruus & Veso pakub abi oma kogemuste ja teadmistega nii tellijale kui ka ehitajale ehitusega seonduvate probleemide ennetamisel, kui ka hilisemal lahendamisel. Koostame ehituse ja planeerimise käigus vajalikud lepingud, mis tagaks planeerimis- ja ehitustegevuse efektiivsuse ja korrektsuse. Nõustame kliente kogu ehitus- ja planeerimisprotsessi käigus hoidumaks võimalikest probleemidest ning lahendame tekkinud probleemid.

Planeeringud on saanud üheks oluliseks ja määravaks valdkonnaks kinnisvara arenduses. Selleks, et saaks realiseerida kinnisvara kasutamise võimalused maksimaalselt tuleb oskuslikult läbi viia planeerimismenetlus. Osutame õigusabi planeeringute koostamisel ja menetlemisel. Omame kogemust üld– ja detailplaneeringute menetluse korraldamisel ja planeerimisemenetlusega seonduvate vaidluste lahendamisel.

Kohtu-ja-vahekohtumenetlus-hall

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Parim vaidlus on see, mis ära jäi. Aitame ja esindame kliente vaidluste kohtueelsel ja kohtulikul lahendamisel tsiviil-, haldus-, kriminaalkohtumenetluses. Advokaadibürool Ruus & Veso on laiapõhjaline edukas kogemus kohtuvaidluste pidamisel nii eraõiguslike isikutega, kui ka riigiorganitega ning kohalike omavalitsustega.

Meie eesmärgiks on kvaliteetne ning efektiivne kliendi esindamine kohtu- ja vahekohtumenetluses.

Tööõigus

Tööõigus

Nõustame tööandjaid kui ka töötajaid erinevate tööõiguse alaste probleemide lahendamisel. Koostame  töösuhte reguleerimisega seonduvad töölepingud, kollektiivlepingud, materiaalse vastutuse lepingud, töösisekorraeeskirjad, ametijuhendid, käskkirjad, juhatuse- ja nõukogu liikme teenistuslepingud. Samuti abistame töösuhet reguleerivate dokumentide muutmisel ja lõpetamisel.

Advokaadibürool Ruus & Veso on edukalt osalenud paljude keeruliste ja pretsedenti loovate töövaidluste lahendamisel. Vajadusel esindame Teid töövaidluse lahendamisel töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Konkurentsiõigus-hall

Konkurentsiõigus

Advokaadibüroo Ruus & Veso on Teile abiks konkurentsialaste küsimuste lahendamisel. Peamiselt nõustame kliente konkurentsi alaste küsimuste lahendamisel ettevõtjate koondumiste läbiviimisel, samuti kõlvatu konkurentsi küsimustes. Esindame kliente suhtlemisel Konkurentsiametiga ning vaidlustes kohtutes.

Pankrotiõigus

Pankrotiõigus, täitemenetlus ja saneerimine

Advokaadibürool Ruus & Veso omab pikaajalist kogemust klientide nõustamisel pankroti-, täite- ja saneerimismenetluses. Nõustame ja esindame kliente nii võlgniku kui võlausaldajana pankroti- täite ja saneerimismenetluses ja koostame vajalikud dokumendid eduka tulemuse saavutamiseks.

Aitame klientidel välja töötada parima strateegia nõude rahuldamiseks, seda nii pankrotieelses kui ka pankrotimenetluses. Abistame klinte nõuete tunnustamise ja vaidlustamise vaidlustes ja vara tagasivõitmise vaidlustes.

Intelektuaalomandi-õigus-hall

Intellektuaalomandi õigus

Osutame klientidele igakülgset õigusabi autoriõigusega (kirjandus-, kunsti ja teadusteosed jms) ja tööstusomandiga (kaubamärgid, leiutised, kasulikud mudelid jms) seonduvates küsimustes. Nõustame kliente autoriõiguse ja tööstusomandiga seonduvates küsimustes ning koostame vajalikud litsentsi- ja frantsiisilepingud ning dokumendid intellektuaalomandi suhete reguleerimiseks.

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus

Advokaadibüroo Ruus & Veso omab pikaajalist ja laiapõhjalist kogemust vaidluste lahendamisel perekonna ja vabaabieluliste suhete ning nendega seotud varaliste suhete puhul. Nõustame kliente varaliste suhete korraldamisel abielu eelselt, abielukestel abieluvaralepingu koostamisel ning vabaabielu puhul.

Perekonna ja vabaabielulistest suhetest tulenevaid probleemid püüame lahendada kliendile soodsaimal ja efektiivsemal viisil. Samuti esindame kliente lastega seotud suhtluskorra ja hooldusõiguse küsimuste lahendamisel.

Võta ühendust

Kontaktandmed

Ettevõttest

Advokaadibüroo Ruus & Veso OÜ
Registrikood 11416092

Kontor

Kaupmehe tn 10-11, 10114
Tallinn, Kesklinna linnaosa

Kirjuta meile

info@ruusveso.ee